წესები და პირობები

 

Carrot.ge წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც განკუთვნილია ონლაინ ვაჭრობისათვის. თქვენ მიერ ამ ვებ-გვერდის გამოყენება გულისხმობს ქვემოთ მოყვანილი პირობების აღიარებას და თანხმობას ვებ-გვერდზე ყოველი შესვლისას/პირადი პროფილის რეგისტრაციისას/შეკვეთის განხორციელებისას.

ვებ-გვერდის სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ 18 წელს მიღწეულ პირებსამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანითქვენ არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ ჩვენი სერვისით სრულწლოვანების მიღწევამდე.  

 

პერსონალური მონაცემების დაცვა:

ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ონლაინ შესყიდვის პროცესის და მისგან გამომდინარე ადმინისტრაციული/ლოჯისტიკური ფუნქციების განსახორციელებლად. ეს მოიცავს სხვა ქმედებებთან ერთად, მონაცემების (მათ შორის პირადი ინფორმაცია შეზღუდვების გარეშე) დამუშავებასა და შენახვას. თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ზემოთაღნიშნული მიზნით.

მონაცემებს, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ სარეგისტრაციო ფორმის, შეკვეთის ფორმის ან რაიმე სხვა ფორმის მეშვეობით, რომელიც თქვენ შეავსეთ ვებ-გვერდის გამოყენების დროს, ჩვენ ვეპყრობით მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული  კანონმდებლობის სრული დაცვით. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, შესაძლოა მოხდეს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გადაცემა შესაბამისი ორგანოებისათის.

თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ:

 • ჩვენთან აფილირებულ ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს;
 • ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობით;
 • შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის უფლების ან ვალდებულების არსებობისას. თქვენს მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენ მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად.

კომპანია იღებს შესაბამის ზომებს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვისათვის, თუმცა ინტერნეტ-სივრცე არ არის აბსოლუტურად დაცული და ყოველთვის არსებობს რისკი, რომ მასზე არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ვებ-გვერდზე განთავსებულ პერსონალური ინფორმაციას კომპანია შეინახავს რეგისტირებული მომხმარებლის მიერ პროფილის გაუქმებამდე. პირადი პროფილის გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი მომხმარებლის ინფორმაციაც ავტომატურად წაიშლება.

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ვებგვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ დაუყოვნებლივ განაახლოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მისი შეცვლის შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ვებგვერდზე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებთან. გარდა ამისა, ჩვენთვის შეიძლება შეუძლებელი გახდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა, რადგან ჩვენ პერიოდულად ვახდენთ ინფორმაციის დარეზერვებას. თქვენი ბარათის ინფორმაცია არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

 

შეზღუდვები ვებ-გვერდის გამოყენებაზე: 

ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე.

ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებგვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. ჩვენგან ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი სისტემების ან ამ ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი გამოყენება, რაშიც შეუზღუდავად შედის ჩვენ სისტემებში არასანქცირებული შესვლა, პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: 

ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა და ვალდებულება შეუსაბამობაზე ვებ-გვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამას (browser) ან საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებგვერდი შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებგვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს ალბათობა, რომ თქვენ ვერ შეძლოთ მომსახურების მიღება და გადახდა. ასეთ შემთხვევაში ვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებ-გვერდის გამოყენებისაგან/ მომსახურების მიღებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებ-გვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე პასუხიმგებელი ხართ თქვენ.


შეკვეთის განხორციელება:

ვებ-გვერდი გთავაზობთ შეკვეთის განხორციელების ორ გზას:

 • შეკვეთის განხორციელება ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული პირადი პროფილიდან;
 • შეკვეთა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის გარეშე.

 

ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია:

იმისათვის, რომ მომხმარებელი (ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი) დარეგისტრირდეს ვებ-გვერდზე აუცილებელია შეავსოს შესაბამისი ველები:

 • მომხმარებელი ადასტურებს რომ არის სრულწლოვანი;
 • სახელი / კომპანიის სახელი;
 • გვარი
 • პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი
 • ელ-ფოსტა
 • პაროლი
 • მობილურის ნომერი
 • მისამართი

დარეგისტრირების პროცედურების პარალელურად მომხმარებელი დამატებით ეცნობა პერსონალურ მონაცემთა (სახელი, გვარი, ელ-ფოსტა, მობილურის ნომერი) დამუშავების პირობებს და თანხმობის შემთხვევაში ასრულებთ რეგისტრაციას.

 

კონკრეტული შეკვეთის განხორციელება

მომხმარებელი რეგისტრაციის/ავტორიზაციის გავლის შემდგომ ან აღნიშნულის გარეშე ირჩევს ვებ-გვერდზე განთავსებულ სასურველ პროდუქციას და აფორმებს შესაბამის შეკვეთას.

 

ანგარიშსწორება

კომპანიის მიერ შეკვეთის დადასტურების შემდეგ მომხმარებელი ახდენს პროდუქციის ღირებულების ანაზღაურებას (ბარათით გადახდა ონლაინ).

 

განვადების პირობები

Carrot.ge_ს მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქცია შეიძინოს საბანკო განვადების საშუალებით:

 • საბანკო განვადების წესებისა, პირობებისა და საფეხურების ნახვას შეძლებთ განვადებით შეძენისას, ვიდეო ინსტრუქციის სახით.
 • საიტზე შესაძლებელია თიბისი ბანკის, საქართველოს ბანკის და Space განვადებით სარგებლობა. 

 

მიწოდება

თბილისის მასშტაბით

 • თბილისის ფარგლებში 150 ლარზე ნაკლები ღირებულების პროდუქციის შეძენისას მიტანის ღირებულებაა 7 ლარი, ხოლო 150 ლარზე მეტი შეტის შემთხვევაში უფასო. (მიწოდება მოხდება შეკვეთის გაფორმებიდან მეორე დღეს);
 • იმავე დღეს მიწოდების შემთხვევაში მიტანის ღირებულება იქნება 9 ლარი. შეკვეთის გაფორმება უნდა მოხდეს 13:00 სთ-მდე.

საქართველოს მასშტაბით

 • თბილისის ფარგლებს გარეთ მიწოდება 1-დან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში;
 • თბილისის ფარგლებს გარეთ მიტანის ღირებულება არის ინდივიდუალური, რაც დამოკიდებულია ნივთის წონასა და ადგილმდებარეობაზე.

გაითვალისწინეთ, რომ  შაბათ-კვირას მიტანის სერვისი არ იმუშავებს.

 

საგარანტიო მომსახურება

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას ან შეცვლას მასზე მოქმედი გარანტიის პერიოდში.
 • გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე, რომელიც განპირობებულია ტექნიკური წუნით.
 • საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
 • საგარანტიო სერვისის მისაღებად სერვის ცენტრში გთხოვთ წარადგინოთ საგარანტიო ტალონი, თანხის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და მწარმოებლის საგარანტიო ტალონთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • საგარანტიო ტალონი უნდა მოიცავდეს: ნივთის დასახელებას, სერიულ ან იმეი კოდს, მყიდველის ვინაობას, შეძენის თარიღს, პასუხისმგებელი თანამშრომლის სახელს და ხელმოწერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურეობა არ განხორციელდება.
 • მომხმარებლის მიერ  პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლის ან სხვა ვერსიაზე გადასვლის შემთხვევაში, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კომპიუტერის გამართულ მუშაობაზე.
 • მკვდარი წერტილების რაოდენობა, რის საფუძველზეც ხდება მონიტორის გამოცვლა, განსხვავებულია სხვა და სხვა მწარმოებლის შემთხვევაში.
 • ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიიდან შეძენილ საქონელს (გარდა ”საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება” პუნქტში მითითებული შემთხვევებისა) აქვს გარანტია 1 თვიდან 3 წლამდე, თუ არ არის მითითებული სხვა პირობები.
 • საგარანტიო სერვისის მიღებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელი წინასწარ უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს. Tel: 032 288 09 90

 

 საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდებათუ: 

 • გასულია პროდუქტის საგარანტიო ვადა.
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი ან/და არსებობის შემთხვევაში არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი, იმეი კოდი ან სარეგსიტრაციო ნომერი.
 • შეძენილ პროდუქტს აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი, დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნებისთვის.
 • დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი.
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების /პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
 • თუ დაზიანება ფიზიკურად არის გამოწვეული, მაგ: გატეხილი, გაბზარული, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი ან/და სითხით დაზიანებული.

 

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

 • გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან ოპერაციული სისტემის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე. კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, 1-დან 3 ან 5 პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, გადამყვანზე.
 • საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება სახარჯ მასალებზე (კატრიჯები, ფაქსის ქაღალდი, დისკები), ასევე მობილურის, პლანშეტის აქსესუარებზე (დამტენი, usb კაბელი, ყურსასმენები).


ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

 • იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია შეძენილია განვადებით ან სადებეტო/საკრედიტო ბარათით, შეკვეთა არ ექვემდებარება გაუქმებას. შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში.
 • თუ ნივთს, შეძენიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი, იგი აღნიშნულ ვადაში მომხმარებლის მიერ სრული შეფუთვით, კომპლექტაციით და ფიზიკური დაზიანების გარეშე წარდგენილ უნდა იქნას შესაბამის სერვის ცენტრში, სადაც უნდა დადასტურდეს ქარხნული წუნი და გაიცემა შესაბამისი დოკუმენტი, რის საფუძველზეც მოხდება ნივთის შეცვლა.
 • ნივთის მიღებისთანავე მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა კურიერის თანდასწრებით.
 • ნებისმიერი ტიპის პრობლემის ან ვიზუალური დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ჩვენს ოპერატორს კურიერის გაშვებამდე და დეტალურად აუხსნას არსებული პრობლემა.
 • იმ შეთხვევაში თუ პროდუქციის გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, მაშინ გადასაცვლელი პროდუქტის ჩვენს საწყობში დაბრუნებაზე და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კლიენტს.